บริษัท แอโรแคร์ จำกัด

www.aerocareinpac.com

    วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ของผู้บริหารและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน ทำให้บริษัทมีการเติบโตทางด้านยอดขาย และการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ในปี 2557 และ มาตรฐานการผลิต GMP ใหม่ คือ PIC/S ในปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ต่างประเทศ

"คุณภาพเป็นเลิศ กำเนิดนวัตกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ ทำงานด้วยใจ"